Saturday, August 29, 2009

ارتش اشکانیان

شنبه ۷ شهریور ۱۳۸۸

۱- معرفی کتاب
کتاب دومی که ترجمه کرده‌ام و در دست انتشار است درباره‌ی ارتش اشکانیان و ساسانیان است. این کتاب نوشته‌ی پیتر ویلکاکس است و جلد سوم از مجموعه‌ای است به نام «دشمنان روم».

ترجمه‌ی این کتاب در بهار ۱۳۸۸ پایان یافته و امیدوارم تا پایان امسال ۱۳۸۸ خ. / ۲۰۰۹ یا آغاز ۲۰۱۰ م. در کتابفروشی‌ها باشد.

۲- محتوای کتاب

این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود که بخش اول به اشکانیان می‌پردازد و بخش دوم به ساسانیان. در بخش اشکانیان تنها به نبرد کارای (Battle of Carrhae) پرداخته شده که در آن رستم سورِن-پَهلَو - که در نوشته‌های غربی به اشتباه به نام سورنا خوانده می‌شود - توانست سپاه سی هزار نفری مارکوس لیسینوس کراسوس رومی را به تمامی تارومار کند و خود کراسوس و پسرش فاببیوس پوبلیوس را بکشد. این شکست برای روم بسیار سنگین بود.

متاسفانه این پیروزی چشمگیر رستم باعث رشک و هراس اُرُد دوم، شاهنشاه اشکانی، شد و اندکی پس از این نبرد، رستم به فرمان ارد کشته می‌شود.

No comments: