Thursday, January 22, 2009

گزیده‌ای از ترجمه‌ی اسواران

پنج‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۷

می‌توانید دو صفحه نمونه از ترجمه‌ی پارسی کتاب را در این نشانی بخوانید.

دکتر کاوه فرخ نیز در این صفحه درباره‌ی ترجمه‌ی پارسی مطلبی نوشته است.

No comments: